NEWS

Joint research with the Ogawa group at RIKEN has been published in ACS Nano.

Real-Space Observation of Ripple-Induced Symmetry Crossover in Ultrathin MnPS3

Ziqian Wang, Meng Gao, Tonghua Yu, Siyuan Zhou, Mingquan Xu, Motoaki Hirayama, Ryotaro Arita, Yuki Shiomi, Wu Zhou, and Naoki Ogawa

ACS Nano 2023, XXXX, XXX, XXX-XXX