NEWS

理研の小川グループとの共同研究がACS NANOに出版されました。

Real-Space Observation of Ripple-Induced Symmetry Crossover in Ultrathin MnPS3

Ziqian Wang, Meng Gao, Tonghua Yu, Siyuan Zhou, Mingquan Xu, Motoaki Hirayama, Ryotaro Arita, Yuki Shiomi, Wu Zhou, and Naoki Ogawa

ACS Nano 2023, XXXX, XXX, XXX-XXX